Så fördelas egendomen vid en skilsmässa

En skilsmässa är en tuff och prövande process i livet. En praktisk fråga som uppstår i samband med detta är hur makarnas pengar och möbler ska fördelas när äktenskapet upplöses. I den här artikeln redogör vi för hur en bodelning går till – det vill säga hur pengarna och egendomen ska delas upp.

Det är ett stort åtagande att ingå ett äktenskap. Vid sidan av att det får stor betydelse för privatlivet, så innebär också äktenskapet en mängd juridiska och ekonomiska konsekvenser. Utgångspunkten när man ingår ett äktenskap är att makarna har skyldighet att hjälpa varandra ekonomiskt under äktenskapet. Om en make har svårt att försörja sig själv, ska den andra maken skjuta till det som krävs. Man har en skyldighet att bidra ekonomiskt till makarnas gemensamma behov, men även personliga behov. Under äktenskapet äger dock varje make sin egen egendom, men detta kan komma att ändras efter äktenskapet upplöses. I den här artikeln redogör Advokatbyrån Sörmdal för vad som händer med makarnas egendom efter en skilsmässa.

Vid en skilsmässa ska en förteckning över allting makarna äger upprättas

När makarna har ansökt om äktenskapsskillnad, skilsmässa, hos tingsrätten ska en bouppteckning göras. En bouppteckning är en förteckning över makarnas egendom. Det vill säga vad respektive make äger, oavsett om det är aktier, pengar eller fysisk föremål. Efter att bouppteckningen är upprättad kan egendomen börja fördelas. I bouppteckningen ska anges vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i bodelningen, genom att detta explicit framgår av bland annat äktenskapsförord, gåvobrev eller föreskrift i testamente eller arv. All annan egendom ska bedömas som giftorättsgods, det vill säga sådan egendom som ska ingå i bodelningen.

Om makarna är ense om hur egendomen ska fördelas behöver ingen bouppteckning göras, då ska detta anmälas till Skatteverket.

Så fördelas egendomen mellan makarna

Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom, som inte är egendom, ska delas lika mellan makarna vid en äktenskapsskillnad. Det innebär att man räknar ihop all egendom som makarna har, som inte är enskild egendom. Den totala egendomen ska sedan delas lika mellan makarna. Varje make har dock rätt att undanhålla kläder och personliga tillhörigheter, till ett skäligt värde, från bodelningen.   Men innan en likadelning görs ska avdrag göras för varje makes skulder som fanns vid tidpunkten då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes. Det innebär att man kan behöva ”betala”för den andra makens skulder.  Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods ska sedan delas lika mellan makarna, det vill säga det som återstår efter att skulderna har betalats.

Vilken make har rätt till vilken egendom?

En viktig fråga som uppstår vid en bodelning är vilken make som har rätt till vilken egendom. Om en bodelning resulterar i att varje make ska ha rätt till 500 000 var, blir då frågan vem som får vilken egendom. Utgångspunkten är att varje make i första hand har rätt att få den egendom som han eller hon själv äger. Ett undantag finns dock vad gäller makarnas bostad och bohag, det vill säga möbler i bostaden. Den make som har bäst behov av bostaden och bohaget har företräde att få denna egendom. Det rör sig om en prövning från fall till fall, där man bland annat beaktar om en av makarna har fått ensam vårdnad om parets barn och på den grunden bör ha företräde till bostaden och bohaget. Om den ena maken äger mer egendom än den andra maken kan den istället för att lämna ifrån sig egendom till den andra maken, välja att betala skillnaden i pengar så att den andra maken får tillräckligt med pengar för att täcka vad den har rätt att få ut i bodelningen.

Lämna en kommentar