Så fungerar LVU

I Sverige kan en domstol besluta att ett barn ska omhändertas enligt LVU. Det innebär att barnet tvångsomhändertas och bereds vård i ett familjehem eller på en SiS-institution. Som förälder är du part i processen och ges möjlighet att ge dina synpunkter innan ett beslut om tvångsomhändertagande fattas.

Den som har vårdnaden om ett barn har det fulla ansvaret för barnets omsorg och utveckling. I Sverige är det vanligast med delad vårdnad, vilket innebär att båda föräldrarna är vårdnadshavare. Men det är också vanligt med ensam vårdnad, vilket innebär att det bara är en av föräldrarna som är vårdnadshavare. Om det finns problem i hemmiljön eller om barnet utsätter sig själv för risker genom exempelvis missbruk eller kriminalitet så kan man som förälder få hjälp av socialtjänsten på frivillig väg. Men ibland räcker de frivilliga insatserna inte till och då kan socialtjänsten ansöka om att barnet ska tvångsomhändertas och beredas vård utanför hemmet. Advokatbyråer har lång erfarenhet av denna typ av ärenden, läs mer på startsidan.

Kraven för att ett barn ska kunna tvångsomhändertas

Det krävs mycket för att ett barn ska kunna tvångsomhändertas. I första hand ska barnet och föräldrarna få hjälp på frivillig väg, om inte detta fungerar kan ett tvångsomhändertagande övervägas. Ett tvångsomhändertagande kan bli aktuellt om det förekommer psykisk eller fysisk misshandel i hemmiljön eller om det finns andra allvarliga brister i barnets omsorg. Det kan också bli aktuellt med ett tvångsomhändertagande om barnet utsätter sig själv för allvarliga risker genom exempelvis kriminalitet, missbruk av alkohol eller narkotika eller annat socialt nedbrytande beteende (exempelvis att barnet vistas i miljöer där missbruk eller prostitution förekommer). Beslut om tvångsomhändertagande fattas av förvaltningsrätten och som vårdnadshavare har man alltid rätt att företrädas av en advokat eller jurist i dessa ärenden. Du har själv rätt att önska en särskild familjejurist som ska företräda dig som vårdnadshavare i ett ärende om tvångsomhändertagande, det är kostnadsfritt. Föreslå en jurist eller advokat med särskild inriktning på familjerätt, då dessa jurister har en god erfarenhet av just denna måltypen.

Lämna en kommentar